Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR) týmto udeľujem firme Epic s.r.o., Strážkovice 157, 37401 Strážkovice, súhlas so spracováním mojich osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov, emailovej adresy a telefónneho čísla na účel spracovania:

  • Objednávky tovaru a služieb
  • Osobné údaje budú po udelení súhlasu spracované do programu Overené zákazníkmi po dobu nevyhnutne potrebnú na uvedený účel v súlade so škartačným poriadkom a príslušnými zákonnými ustanoveniami.
  • zasielanie nových vygenerovaných hesiel

Osobné údaje budú firmou spracovávané po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

 

Váš e-mail:

 

Súhlas so spracovaním Osobných údajov na uvedené účely je možné kedykoľvek odvolať na rovnakej adrese začiarknutím políčka „Nie, nesúhlasím“. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Berte prosím na vedomie, že máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu alebo výmaz, prípadne obmedzenie zpracovania. Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť uvedeného osobného údaja. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

 


 

Súhlas so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi a tovar.sk

Váš e-mail:

 

 

Osobné údaje nebudú pri spracovaní k uvedeným účelom predmetom automatizovaného individuálného rozhodovania, vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia. Poskytnuté osobné údaje budú spracované automatizovane v elektronickej podobe alebo manuálne v písomnej podobe.