Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok poskytuje zákazníkovi informácie o tom, ako postupovať v prípade reklamácie tovaru kúpeného prostredníctvom zásielkového predaja alebo pri objednávke z e-shopu s osobným odberom na zmluvných výdajných miestach.

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Povinnosť kupujúceho

Kupujúcemu sa v jeho vlastnom záujme odporúča, aby bezprostredne po dodaní tovaru tento prezrel a bez zbytočných odkladov informoval predajcu o prípadných zistených závadách a to najlepšie na - telefón +420 773462259. Na vyššie uvedenom telefóne Vám poradíme s vybavovaním všetkých reklamácií v nadväznosti na záručný aj pozáručný servis .

Pred prvým použitím odporúčame preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich dielov) spôsobené bežným používaním. Kratšia životnosť výrobku, popr. jeho časti nemožno v týchto prípadoch teda považovať za vadu.

Reklamačné konanie môže byť zahájené, pokiaľ zákazník predloží kompletnú reklamovanú vec (pokiaľ nie je dohodnuté inak) a preukáže hodnoverným spôsobom jej zakúpenie od spoločnosti (najlepšie nákupným dokladom). Reklamovaná vec musí byť riadne vyčistená, aby bola hygienicky nezávadná. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť tovar k reklamačnému konaniu pokiaľ zákazník nesplní vyššie uvedené požiadavky.

Reklamovaný tovar odporúčame zasielať s vyplneným reklamačným listom, kde kupujúci uvedie čo najvýstižnejšie popis závad a ich prejavov.

Povinnosť predávajúceho

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

II. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PRI POUŽITÍ PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIA NA DIAĽKU

Zákazník, ktorý ako spotrebiteľ uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu na tovar použitím niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku (typicky zásielkový predaj), je oprávnený v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. od tejto odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 z.č. 89/2012 Zb.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

III. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. za to, že tovar je pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.

V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nebude v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže zákazník požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou môže zákazník uplatniť na: EPIC s.r.o., Strážkovice 157, 374 01 Strážkovice. Postup viď. odsek IV. ad 4.

IV. UPLATNENIE REKLAMÁCIE V ZÁRUČNEJ LEHOTE

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá môže slúžiť aj ako záručný list, pokiaľ tento nie je pribalený a nami potvrdený pri tovare už od výrobcu. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom pri prevzatí tovaru. Pokiaľ si tovar neodoberá osobne, tak sa rozumie prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.

Záručné podmienky

1) Dĺžka záruky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

2) Ak zákazník zakúpi od spoločnosti vec, ktorá je už pri predaji označená ako použitá alebo u ktorej je zákazník oboznámený so skutočnosťou, že má vadu alebo vady, spoločnosť nezodpovedá za vady takej veci, zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré má vec pri prevzatie zákazníkom rovnako ako za vady, na ktoré bol zákazník upozornený. U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná. U vecí použitých spoločnosť môže záručnú dobu po dohode so zákazníkom skrátiť, nie však menej ako na 12 mesiacov, túto dobu uvedie spoločnosť v doklade o predaji veci.

3) Zákazník uplatňuje záruku zaslaním na reklamačné stredisko. Za podmienok nižšie uvedených môže zákazník uplatniť záruku aj v sieti našich zmluvných výdajných miest. Pokiaľ uplatňuje záruku na odbernom mieste, bude mu opravený tovar doručený späť na toto výdajné miesto.

4) Zákazník doručí tovar prostredníctvom niektorej z prepravných firiem riadne zabalený (aby bolo zaručené zabránenie vzniku škôd spôsobených prepravou) do zmluvného reklamačného strediska na adresu: Servis EPIC s.r.o., Česká Republika , Strážkovice 157, 374 01 Strážkovice , pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že to bude menej nákladné, môže taktiež zákazník doručiť tovar osobne, kde s ním bude spísaný reklamačný protokol. AKO ZASLAŤ TOVAR K REKLAMÁCII VÁM PORADÍME NA ZÁKAZNÍCKOM CENTRE - telefón +420 775 694 547.

5) Akonáhle bude reklamácia vybavená, reklamačné stredisko zašle tovar kupujúcemu späť prostredníctvom niektorej prepravnej služby, popr. zašle (po dohode) na niektoré zo zmluvných odberných miest na vyzdvihnutie. V prípade oprávnenosti reklamácie a jej vybavovania samotným predajcom hradí dopravné späť zákazníkovi predajcu. Pokiaľ je opravený zaslaný tovar vrátený predajcovi prepravcom späť ako nevyzdvihnutý, popr. nebude vyzdvihnuté na odbernom mieste, bude uskladnené na reklamačnom stredisku. V prípade, že dôjde k tejto situácii, odporúčame zákazníkovi, aby čo najrýchlejšie kontaktoval reklamačné stredisko predajcu, popr. príslušné odberné miesto, a dohodol sa na náhradnom termíne a spôsobe vyzdvihnutia opraveného tovaru. Ak tak neurobí, môže mu byť predajcom účtovaný poplatok za uskladnenie, keď tento je vo výške 400 Kč/ks za každý začatý mesiac skladovania počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zákazník mal opravený tovar prevziať. Vo chvíli keď doba skladovania presiahne 6 mesiacov je predajca oprávnený výrobok predať a výťažok z predaja započítať na úhradu dlžnej čiastky za skladovanie.

6) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v týchto prípadoch:

neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou či návodom
    používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam použitia uvedených v dokumentácii, príručke či návode
    poškodením tovaru živlami
    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s návodom v užívateľskej príručke
    poškodením tovaru zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej norme ČSN

U nabíjacích článkov a batérií (ak sú súčasťou výrobku) je treba brať ohľad na ich opotrebenie spôsobené bežným popr. nesprávnym užívaním.

Vo vlastnom záujme preto pred reklamáciou dôkladne preštudujte návod na použitie alebo prípadne problém najprv konzultujte s naším zákazníckym centrom na telefóne +420773462259.

7) Na pozáručné opravy sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa Občianskeho zákonníka, na závadu, ktorá sa prejavila pri oprave.

V. POZÁRUČNÝ SERVIS

Pozáručný servis je zaisťovaný podľa možností (dostupnosti náhradných dielov) po vzájomnom odsúhlasení ceny. Po posúdení rozsahu závady odošle servisný technik SMS správu alebo email, v ktorom objednávateľovi pozáručného servisu oznámi celkovú cenu servisu (opravy). Objednávateľ cenu pozáručného servisu formou SMS správy alebo emailu potvrdí, prípadne odmietne. V prípade odmietnutia sa výrobok vracia späť zákazníkovi a to bez poplatku. Podmienkou prijatia výrobku do pozáručného servisu je uvedenie telefonického kontaktu alebo emailu objednávateľa. Pre kontaktovanie servisného oddelenia odporúčame využiť e-mail servis@epicsport.cz

VI. REKLAMÁCIA POŠKODENEJ ZÁSIELKY

Venujte pri preberaní tovaru veľkú pozornosť stavu balíka! Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie prepravca. Pokiaľ zistíte poškodenie balíka alebo zjavné poškodenie tovaru spíšte o tom s prepravcom zápis popr. uveďte do zápisnice o prevzatí: PREVZATÉ S VÝHRADOU. Skryté vady spôsobené prepravou (zistené až po vybalení balíka) odporúčame uplatniť najneskôr do troch dní odo dňa doručenia.

O poškodení zásielky prepravcom vždy bezodkladne informujte zmluvné reklamačné oddelenie a to buď telefonicky +420775694547 v čase od 8-15 hod. (Po-Pia) alebo kedykoľvek na emaile info@epicsport.cz

VII. MIMOSÚDNE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ SPOTREBITEĽOV

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, internetová adresa: www.coi.cz, prípadne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojej mailovej adresy: info@epicsport.cz, prípadne sa môže kupujúci obracať na záujmové združenia a iné subjekty pôsobiace v rámci ochrany práv spotrebiteľov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka).

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva tiež Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz) a práva na ochranu spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1. 3. 2021 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácií a záruky tovaru. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.